Sociální byty Velká Bíteš

SK Raketa v roce 2018 zakoupila 8 bytových jednotek ve Velké Bíteši pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

 Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu

Cílová skupina – Osoby v bytové nouzi:

– osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),

– osoby v nízkoprahové noclehárně,

– osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,

– muži a ženy v azylovém domě,

– matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,

– úplné rodiny v azylovém domě,

– osoby v domě na půli cesty,

– osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),

– osoby v přístřeší po vystěhování z bytu,

– žadatelé o azyl v azylových zařízeních,

– osoby po opuštění věznice,

– osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,

– muži a ženy v seniorském věku,

– invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě, – osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),

– osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,

– osoby v nezákonně obsazené budově,

– osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),

– osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,

– osoby žijící v mobilním obydlí, např. Maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),

– osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,

– osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,

– osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

 

Fotogalerie: Sociální byty Velká Bíteš

Parametry sociálního bydlení

 

– sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy budov pro bydlení,

– sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez nábytku (byt bude vybaven umyvadlem, sprchou, nebo vanou, WC, kuchyňskou linkou a varnou deskou a troubou),

– sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, tj. osoby v bytové nouzi,

– sociální byt musí být umístěný v zastavěném nebo zastavitelném území podle územního plánu

– sociální bydlení musí být umístěno v lokalitě, která nevede k segregaci cílové skupiny,

– pořízené či rekonstruované bytové objekty sociálního bydlení musí být umístěny v běžné zástavbě s občanskou vybaveností a musí být dostupné MHD,

– projekt sociálního bydlení musí naplňovat všechna kritéria občanské vybavenosti

Podmínky pro nakládání se sociálními byty

–  uzavření smlouvy o nájmu složením finančních prostředků (např. kauce)

–  Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu, sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí překročit 57,50 Kč. Limit nájemného je možno upravit, jestliže růst měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem (podle údajů Českého statistického úřadu) za období od posledního stanovení limitu překroč 5 %.

– uzavřít nájemní smlouvu k bytu pouze s osobou z cílové skupiny, kdy minimálně 50 % členů užívající domácnost musí být v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let).

– Nájemní smlouva může být také uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak minimálně dalších 50 % členů užívajících domácnost je v ekonomicky produktivním věku (tj. Ve věku 15 až 64 let)

– Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy (dle údajů ČSÚ).

– Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů všech členů domácnosti za období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy

nepřesáhl:

a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;

b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;

c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy;

d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

– Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby, užívající domácnost, nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení. Při obnovení nájemní smlouvy není přihlíženo k minimálnímu počtu ekonomicky produktivních obyvatel ve společné domácnosti.

– Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví, spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající danou domácnost sociálního bydlení.